Algemene ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021.
Datum: 13 november 2021
Locatie: “Catharinenberg”, Poirtersstraat 3, 5061 BG Oisterwijk
Aanvang: 13.30. ( zaal open vanaf 13.00).
  1) Opening.
  2) Mededelingen die betrekking hebben op de vergadering.
  3) Ingekomen stukken.
  4) Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 28 april 2019.
  5) Jaarverslag secretaris.
  6) Jaarverslag penningmeester.
  7) Verslag kascommissie.
  8) Benoeming leden kascommissie:
      De huidige commissie bestaat uit dhr. Jos Hordijk en mw. Andrea van Daal en als reserve mw. Agnes   Verwijs. De vergadering wordt gevraagd om voor het boekjaar2021 een kascommissie te benoemen.

  9) Bestuursverkiezing:
Rooster van aftreden:
  2021: Penningmeester.
  2022: Secretaris
  2023: Voorzitter
  2022: Mw. May Janssens
  De penningmeester is statutair aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
  Dhr. Wil van Vuren en Mw. May Janssens zijn tussentijds aftredend.


Het bestuur stelt voor om de volgende personen te benoemen tot bestuurslid:
  Mw. Patricia Knegt
  Mw. Monica Bontekoe
  Mw. Agnes Verwijs
  Dhr. Huub Bovendeerd
  Dhr. Jos Hordijk
Conform de statuten kunnen de leden tegenkandidaten voorstellen.
Dit tegenvoorstel moet ondertekend door minimaal 10 stemgerechtigde leden uiterlijk 7 dagen vóór de
vergadering bij het bestuur worden ingediend.
  10) Taakverdeling binnen het bestuur.
  11) Begroting 2021.
  12) Contributie 2022.
  13) Activiteiten 2021/2022.
  14) Pupinformatiedienst.
  15) Fokkerijzaken
  16) Onvoorzien.
  17) Rondvraag.
  18) Sluiting.

Toelichting agendapunten:
  5) Het jaarverslag van de secretaris zal op de vergadering worden uitgereikt.
  6) Het jaarverslag van de penningmeester zal op de vergadering worden uitgereikt.
 11) De begroting 2021 zal op de vergadering worden uitgereikt.
 14) Het verslag van de pupinformatiedienst zal op de vergadering worden uitgereikt.
      Wij verzoeken u correspondentie c.q. stukken aangaande deze vergadering te sturen naar het tijdelijk
secretariaat:
Dhr. Wil van Vuren.
Noord-Hollandlaan 22, 4926 GK Lage Zwaluwe.
wvanvuren@hetnet.nl
N.B. Alle stukken die betrekking hebben op de jaarvergadering kunt u vanaf 7 dagen vóór de vergadering
opvragen bij de secretaris a.i.: wvanvuren@hetnet.nl .
De stukken zullen u dan worden gemaild.

« Naar het overzicht

Neem contact op